Loader

Programas

Ponorte > Programas

PROXECTOS DE COOPERACIÓN
NOVOS HORIZONTES

Novos horizontes: Impulsar iniciativas de emprego a través da posta en valor de terras agrarias, mediante a recuperación do patrimonio xenético vexetal e o fomento de novas producións demandadas polos mercados.

O ámbito no que se van a desenvolver as actuacións deste proxecto, corresponde aos municipios que integran os 12 Grupos de Desenvolvemento Rural (GDRs) das Comunidades Autónomas de Asturias e Galicia.

O obxectivo xeral é identificar, ensaiar e difundir cultivos tradicionais e novas producións que poidan xerar emprego agrario, conectando estas producións con demandantes de emprego e cos mercados obxectivo.

Os obxectivos específicos son:

  • Identificar e avaliar conxuntamente entre os Grupos asociados, producións tradicionais e novos cultivos con potencial en cada territorio, en función das súas propiedades nutricionais, terapéuticas, cosméticas ou téxtiles.
  • Optimizar en campo procesos produtivos e estudar vías de comercialización dos cultivos identificados, definindo os seus parámetros de produción e interese nos mercados.
  • Identificar conxuntamente entre os Grupos unha “bolsa” de terras ociosas, susceptibles de pórse en produción, animando a súa mobilidade usando como ferramenta os Bancos de Terras autonómicos.
  • Identificar en cada territorio mulleres, mozos, desempregados, colectivos en risco de exclusión e persoas interesadas en incorporarse á actividade agraria.
  • Formular entre todos os Grupos participantes e aplicar metodoloxías integradas de traballo, entre propietarios de terras, os Bancos de Terras autonómicos, agricultores, novos activos agrarios, investigadores, transformadores e comercializadores agrarios e Grupos de Desenvolvemento Rural, animando e facilitando a incorporación á actividade agraria aproveitando os cultivos estudados.
  • Mellorar a información e a formación da poboación sobre as posibilidades dos cultivos tradicionais e outras producións de especial interese, levando a cabo cultivos experimentais en campos de demostración e impulsando a transferencia de coñecementos e tecnoloxías aos produtores desde os centros de investigación.
  • Animar á diversificación produtiva cos cultivos previamente optimizados.
  • Iniciar liñas de traballo duradeiro co sector.
PROXECTOS DE COOPERACIÓN
CALIDADE TOTAL

Calidade total para un turismo competitivo e sostenible.

O sector turístico nos espazos rurais demostrou ter un importante carácter estratéxico no desenvolvemento, e máis concretamente, o seu valor como actividade económica diversificadora no medio rural, implica un conxunto de actuacións que asocian boa parte das actividades económicas locais. A un tempo, contribúe á creación de novas empresas con capacidade para xerar empregos entre as mulleres e os mozos, principalmente.

A tendencia da demanda obriga a establecer ofertas de turismo rural cada vez máis competitivas que esixen actuacións ben dimensionadas de definición dos destinos turísticos, de promoción e comercialización mediante unha oferta variada en diferentes territorios, que preserve modelos comúns de calidade e prestacións en puntos de acollida distinta.

Obxectivos xerais e específicos:

Fomentar e consolidar unha cooperación en materia de turismo de interior entre o GAL, coa finalidade de deseñar e establecer niveis de calidade axeitada á demanda actual.

Consolidar unha estrutura de traballo en rede común que integre promotores e a asociacións locais, capaz de autoxestionarse e lograr un funcionamento autónomo.

Desenvolver un esquema conxunto entre os diferentes empresarios turísticos dos territorios para mellorar a súa competitividade, tanto da oferta turística, en xeral, como dos servizos e iniciativas incluídas nas redes locais.

Impulsar a cooperación e o asociacionismo entre os empresarios turísticos de cada un dos territorios participantes e dos territorios en si.

Memoria para un turismo competitivo e sostible

V.E.R.N.E.

Vocational Education for European Routes Networks

EU-programme/programa europeo: LLP, Asociación Leonardo da Vinci

Coordination/coordinador: Academy of Humanities and Economics Lodzi. Polonia.

Duración: Agosto de 2011-Xullo de 2013

Antecedentes e obxectivos:

socios deste proxecto, procedentes de 6 países europeos, teñen como obxectivo desenvolver e presentar unha iniciativa de educación especializada e formación no marco da “Red de Rutas Europeas”, unha rede de itinerarios culturais e históricos que cruzan todas as rexións de Europa.A atención céntrase na produción e a industria de servizos dos países socios e nas estratexias de cómo mellorar as habilidades e o coñecemento insuficiente dos actores involucrados. V.E.R.N.E. promove a creación de novos postos de traballo (emprego e traballo por conta propia) e soporta as redes de aprendizaxe e o intercambio ( por exemplo, entre os alumnos maiores e mozos) co fin de aumentar a conciencia cultural e o crecemento económico nas rexións desfavorecidas.

Actividades e resultados

O traballo da asociación de desenvolvemento basease na análise e identificación de mellorar as competencias específicas e as necesidades de cualificación dos seus respectivos sectores ( por exemplo, habilidades de servizo, as artes e habilidades manuais).A implantación exitosa co apoio dos axentes interesados, tales como axencias de desenvolvemento, asociacións profesionais, institucións profesionais e educativas, así como organismos públicos locais e rexionais.O resultado final de V.E.R.N.E. será un modelo de formación profesional e outro tipo de formación especializada.

EU-programme:LLP, Asociación Leonardo da Vinci

Coordination:Academy of Humanities and Economics Lozd

Duration:August 2011 – July 2013

Background and objectives

The partnership of this project, coming from 6 European countries, aims to develop and present a specialized education and training initiative within the “European Routes Network”, a web of cultural and historical itineraries intersecting all regions of Europe. The main focus is on the production and service industry of partner countries and on strategies of how to improve inadequate skills and knowledge of actors involved. V.E.R.NE. promotes the creation of new job opportunities (employment and self-employment) and supports learning and exchange networks (e.g. between older and young learners) in order to increase cultural awareness and economic growth within disadvantaged regions.

Activities and outcomes

The partnership’s development work is based upon analysis and identification of specific skills upgrade and qualification needs for respective sectors (e.g. service skills, arts and craft skills).Successful implementation is supported by involving stakeholders, such as development agencies, trade associations, vocational and educational institutions as well as local and regional public bodies.The final outcome of V.E.R.NE. will be a vocational education and training model including specialized VET courses provided to various clients in each partner country.

ASGAIA INNOVACIÓN

El CEDER Navia-Porcía coordinará el proyecto “Red Asturgallega de Industrias Agroalimentarias: estrategias para la innovación”, en el que participan el resto de los Grupos de Acción Local asturianos y tres Grupos gallegos (Comarcas de Mariñas-Betanzos, Ordes y Terras do Deza).

Esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 424.000 euros para el período 2011-2014, es una de las 23 seleccionadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en la convocatoria de subvenciones 2011 para proyectos de cooperación interterritorial y transnacional, a la que se presentaron más de 150 solicitudes de Grupos de Acción Local de todo el Estado y cuya resolución ha sido publicada en el B.O.E. la pasada semana.

El objetivo de este nuevo programa es apoyar la consolidación y mejora de la competitividad de las empresas agroalimentarias ubicadas en los territorios rurales que participan en el proyecto a través de planes de innovación “ad hoc” que faciliten su adaptación a las nuevas necesidades y exigencias de los mercados.

Para ello, en una primera fase a desarrollar en los dos primeros años (2011 y 2012) se realizará un diagnóstico individualizado de las empresas que deseen participar en el proyecto, en el que se evaluará detalladamente aquellas variables que inciden en su actividad: la estructura interna, el modelo de gestión, la competencia, los canales de comercialización, la estrategia de innovación, etc. De esta forma se detectará el potencial interno y externo de cada una de la empresas y se localizarán aquellos aspectos que pueden ser mejorados, de cara a planificar y aplicar planes de innovación en una segunda fase. Se prevé que este análisis individualizado alcance a más de 100 industrias agroalimentarias.

A lo largo de esta primera fase también se realizará una labor de difusión e información para implicar al mayor número de empresas posibles en el proyecto y se analizarán modelos exitosos y buenas prácticas en materia de innovación que se estén aplicando en otras zonas rurales españolas, fomentando el intercambio de experiencias.

A partir de los resultados de esta primera fase, en los dos últimos años del proyecto (2013 y 2014) se trabajará directamente con aquellas empresas diagnosticadas que presenten un mayor potencial o mayores necesidades de mejora, elaborando y aplicando planes de innovación destinados a incrementar su productividad a través de:

 • El desarrollo de nuevas líneas de negocio en el marco de los productos ecológicos.
 • La aplicación de nuevas estrategias de comercialización.
 • La incorporación del diseño de producto.
 • La incorporación del marketing 2.0 y las tecnologías de la información y lacomunicación a los procesos de comercialización.
 • La implantación de políticas de eficiencia energética.

El CEDER Navia-Porcía, además de coordinar el proyecto, será el responsable de justificar ante el Ministerio la ejecución de las actividades previstas, algunas de las cuáles se llevarán a cabo de forma conjunta para todos los territorios participantes y otras serán desarrolladas individualmente por cada Grupo de Acción Local en su ámbito territorial de actuación.

INTERITMOS

Título do proxecto:


Interritmos: Ritmos e Pobos.

Introdución:A música tradicional é un dos patrimonios inmateriais máis cultivados do territorio Interritmos, onde existe unha gran preocupación pola revalorización da música tradicional.O patrimonio intanxible é vasto e corresponde á persoa, posto que cada individuo é portador do patrimonio da súa propia comunidade. Salvagárdaa deste patrimonio debe arrincar da iniciativa individual e recibir o apoio das asociacións , especialistas e institucións; só así será tomada en consideración polas autoridades nacionais.

Ámbito:278 municipios encadrados en 8 provincias de Comunidades Autónomas de Galicia, Castela e León, Estremadura, Andalucía e Cantabria.

Duración:4 anos (Xaneiro 2011- Novembro 2014).

Obxectivos xerais:Ou1. – Valorización do patrimonio cultural dos espazos rurais.Ou2. – Contribución á promoción turística na rede dos territorios, a través dos seus ritmos e músicas, visualizando e visibilizando a grupos e formacións musicais tradicionais, en xeral non profesionais, como embaixadores das súas culturas e patrimonio e introducíndoos en estancias ou paquetes turísticos xa existentes como medio de sostenibilidade, perdurabilidade e xerador de bens e empregos.

Obxectivos específicos:

OE1. – Analizar o potencial do patrimonio musical tradicional activado polos propios habitantes e poboación dos medios rurais implicados.

OE2. – Identificar aqueles grupos ou agrupacións con menores oportunidades de acceder a círculos comerciais, susceptibles de ser incluídos en paquetes turísticos culturais, así como facilitar a gravación e edición das músicas que interpretan.

OE3. – Impulsar a constitución de grupos ou agrupacións musicais e/ou teatrais susceptibles de difundir e representar patrimonio inmaterial xerador de bens económicos.

OE4. – Impulsar o intercambio da produción e difusión musical, a través de producións directas ou indirectas, tanto editoriais como discográficas.

OE5. – Constituír un fondo de documentación musical para a recuperación de partituras e gravacións de interese artístico.

OE6. – Impulsar a edición dun repertorio musical interrexional entre os grupos ou agrupacións participantes, susceptibles de incluírse nas redes turísticas comerciais xa existentes.

OE7. – Fomentar o asociacionismo musical entre territorios: rede de agrupacións musicais interterritoriais.

OE8. – Impulsar a xeración dunha marca interterritorial musical como embaixadora dos territorios rurais implicados.

OE9. – Difundir e promocionar a música tradicional, realizando unha campaña de promoción dos territorios a través das súas músicas: repertorio musical Interritmos.

OE10. – Fomentar destinos turísticos musicais de calidade, cunha oferta diferenciada e baseada na música tradicional, a través do deseño de estancias turísticas combinadas incluíndo a música e a teatralización literaria como oferta complementaria.

OE11. – Favorecer mellor gobernabilidade das accións públicas e privadas relacionadas coa conservación e a sostenibilidade do patrimonio inmaterial en torno á música, a teatralización literaria e o baile tradicional.

OE12. – Recuperar e manter o patrimonio oral do cancionero tradicional, e o de lendas ou historias populares susceptibles de musicalizar, así como as tradicións vinculadas a eles.